Zdravé město

Národní síť zdravých měst České republiky

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli.

Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností. Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním zapojením veřejnosti) i LEHAP (místní akční plán zdraví a životního prostředí) – a zejména komplexní „dobrá správa věcí veřejných“ (Good Governance, dle OSN).

Zdravá města systematicky podporují kvalitu veřejné správy,strategické plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj.Jednotliví členové Národní sítě Zdravých měst mezi sebou sdílejí příklady dobré praxe.
Vize Zdravého města: udržitelné město,město pro děti,zdraví jako životní styl,město jako domov,město informací a technologií,prosperující město,naše město stojí za to vidět.

Zdravé město,obec nebo region neznamená hotový,ideální stav,ale systematickou cestu k němu,tedy řešení mnoha problémů dané lokality.Tato cesta není jednoduchá a zdaleka nepatří k běžným způsobům vedení obce.

V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za dobu trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 30ti zemích. Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří více než 100 měst, obcí, mikroregionů a krajů.

Světová zdravotní organizace (WHO) řadí NSZM mezi nejúspěšnější sítě Zdravých měst v rámci Evropy.

www.zdravamesta.cz                                                                Mgr. Petr Hermann, předseda NSZM ČR

 

S použitím materiálů NSZM ČR