Volební program 2018-2022

Strategie rozvoje města

 • Podpora schválených dokumentů strategie rozvoje města Litoměřice (Agenda 21 a Zdravé město)

Zdraví

 • Udržení Městské nemocnice Litoměřice i nadále v majetku města
 • Podpora akcí a kampaní pro prevenci zdraví obyvatel města

Životní prostředí

 • Důsledná péče o zelené plochy ve městě
 • Zintenzivnění péče o pořádek ve městě
  • odpadkové koše s protivětrnou clonou a s nemožností vkládat odpad z podnikání
  • sobotní a nedělní úklid centra města
  • odstraňování nežádoucí zeleně z krajnic vozovek, dlažby a krajů chodníků
 • Podpora výsadby nové zeleně a průběžná obnova stromořadí v ulicích města
 • Tvorba odpočinkových relaxačních ploch pro všechny generace
 • Zlepšení emisní situace
  • podpora využití MHD
  • odstavná parkoviště a omezení přístupu automobilů do centra
  • technické odstranění prašnosti – zvlhčovače vzduchu
  • intenzivnější čištění komunikací

Volný čas

 • Trvalá péče o školní sportoviště a podpora jejich zpřístupnění široké veřejnosti
 • Kvalitní údržba a rozšíření tras pro bruslení a cyklistiku
  • sociální zázemí na Střeleckém ostrově (voda, WC)
 • Nová hřiště pro všechny generace, modernizace hřišť pro děti
  • v chráněném parkovém prostoru zajistit a vybavit místo pro umístění rehabilitačních přístrojů pro cvičení seniorů
 • Úprava a zpřístupnění veřejné části Písečného ostrova
  • údržba zeleně a vytvoření prostor pro trávení volného času
  • příprava projektu lanového centra

Kultura

 • Vhodné investice do stávajících kulturních zařízení
  • podílet se na projektové přípravě pro realizaci rekonstrukce letního kina
  • podílet se na výběru místa a přípravě vybudování stálých výstavních prostor pro pořádání vernisáží a ukázek prací místních umělců
  • podílet se na využití prostor divadla K.H.M. k setkávání občanů s osobnostmi umění a kultury
  • podílet se na přípravě záměru k vybudování vědeckotechnického centra
 • Podpora kulturních aktivit občanů města a místních uměleckých spolků
  • vytvoření/posílení samostatné položky v rozpočtu, která bude vypisovat pravidelné granty

Sport

 • „Sport pro všechny“
  • podpora sportovních klubů pro rozvoj výkonnostního sportu
  • podpora sportovních klubů pro rozvoj zájmového sportu
 • Finanční podpora sportovním klubům v Litoměřicích
 • Zaměříme se na vybudování nových sportovišť v Litoměřicích (nová sportovní víceúčelová hala, atletický stadion, fotbalové hřiště)
 • Příprava projektu a podpora rekonstrukce a rozšíření služeb krytého plaveckého bazénu

Školství

 • Zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol
 • Podpora modernizace vzdělávání na základních školách
 • Podpora inkluzívního a projektového vzdělávání
 • Trvalá péče o budovy a vybavení školských zařízení města
 • Podpora mimoškolních aktivit – zájmové činnosti dětí a mládeže, DDM Rozmarýn

Doprava

 • Parkování vozidel
  • rozšíření parkovacích ploch na sídlištích zpevněním vybraných pozemků zatravňovací dlažbou
  • vytvoření nových parkovacích míst na dostupných nevyužívaných asfaltových plochách
  • provedení racionálního dopravního řešení komunikací ve směru severozápad ve městě jednosměrnými komunikacemi s vytvořením dalších parkovacích míst v podélném stání ve volném dopravním pruhu
  • prověření zájmu občanů o vybudování parkovacího domu a následné vytipování vhodné lokality
  • zrušení systému parkovacích čísel a zavedení jednotné zóny pro rezidenty
  • zavedení nových rezidentních zón
 • Řešení tranzitní dopravy
  • pokračovat v realizaci projektového záměru napojení nové komunikace na most Generála Chábery s cílem kapacitního uvolnění stávajícího směru do ulice Na Valech
  • pokračovat v projektovém záměru přeložky hlavní komunikace I/15 z Tyršova Mostu ve směru na Českou Lípu v blízkosti autobusového nádraží
  • důslednější kontrola pohybu kamionů ve městě
 • Městská hromadná doprava
  • realizovat optimalizaci tras MHD ve spolupráci s občany města a poskytovatelem dopravních služeb autobusové dopravy
  • zavedení městem dotované služby SENIOR TAXI
 • Pokračování v budování bezpečných přechodů pro chodce v celém městě
  • audit nebezpečných a exponovaných míst u školek, dětských organizací
  • řešení přechodu mezi centrem a Tyršovým mostem
  • řešení pro bezpečnost chodců v oblasti Želetice
  • zbezpečnění přechodu u dolního kruhového objezdu v ulici Na kocandě
 • Vytvoření pěší zóny v oblasti Střeleckého ostrova (silnice od mlýna k parku)

Bezpečnost ve městě

 • Součinnost městské a státní policie
 • Městská policie jako pomocník občanů

Zdravé město a neziskové organizace

 • Pokračovat ve spolupráci Městského úřadu s neziskovými organizacemi
 • Nadále zapojovat veřejnost do „života města“ pomocí aktivit Zdravého města